AltNed - Marktplaats voor Alternatieve Geneeswijzen

Vind een genezer, therapeut of coach

of

Vind je cliënt:

=> vermeld gratis je website <=

Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

Basisvoorwaarden

Artikel 1 Omschrijving
Artikel 2 Inhoud van de website
Artikel 3 Onderlinge overeenkomst
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 5 Oneigenlijk gebruik
Artikel 6 Uitsluiting
Artikel 7 Garantie
Artikel 8 Aansprakelijkheid

Spelregels

Artikel 9 Doelstelling
Artikel 10 De deelnemers
Artikel 11 Advertenties

Betalingsvoorwaarden

Artikel 12 Tarieven
Artikel 13 Betalingstermijn
Artikel 14 Verlenging vermelding
Artikel 15 Opzegging vermelding
Artikel 16 Restitutie

Privacystatement

Artikel 17 Verzameling en verwerking van gegevens
Artikel 18 Verstrekking van gegevens
Artikel 19 Beveiliging van gegevens
Artikel 20 Wijziging of aanvulling van gegevens
Artikel 21 Links naar andere websites

 

ARTIKEL 1 Omschrijving

1.1

Door gebruikmaking van AltNed.nl verklaart U zich akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de door u ondernomen activiteiten. Deze algemene voorwaarden kunnen indien nodig aan de actuele situatie worden aangepast.

1.2

Wanneer en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. AltNed.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de aard van de nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk zal worden overgenomen.

1.3

AltNed.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de website te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de home page. Aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op het gehele gebruik van de site en het hebben van een vermelding op AltNed.nl vanaf vier weken na de datum van plaatsing op de site of een latere datum indien aangegeven. Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van vier weken.

1.4

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

ARTIKEL 2 Inhoud van de website

AltNed.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden diensten of producten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. AltNed.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste vermeldingen, advertenties en/of artikelen.

 

ARTIKEL 3 Onderlinge overeenkomst

AltNed.nl kan bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van diensten en producten op het vlak van alternatieve geneeswijzen en bewustwording. AltNed.nl is echter nimmer partij bij een onderlinge overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruikers van deze website.

 

ARTIKEL 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij AltNed.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Wanneer de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties geschonden worden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender van zijn of haar rechten. AltNed.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

4.2

Het is u niet toegestaan deze website op welke manier dan ook ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 

ARTIKEL 5 Oneigenlijk gebruik

5.1

Het gebruik van gegevens die door derden via deze website openbaar zijn gemaakt, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het contact leggen of het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder in direct verband met het aangebodene of gevraagde.

5.2

Het is niet toegestaan gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: - een adverteerder e-mail(s) te zenden waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct verband houdt op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; - een adverteerder e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; - e-mailadressen van adverteerders of gebruikers van AltNed.nl te verzamelen om welke reden dan ook. - in teksten van advertenties, reacties of email naar gebruikers van deze website schunnige, provocerende of beledigde taal te gebruiken AltNed.nl behoudt zich het recht voor ieder woord dat hiermee in strijd is, zulks ter beoordeling van AltNed.nl, onmiddellijk te verwijderen of de afzender uit te sluiten van elk verder gebruik van deze site.

 

ARTIKEL 6 Uitsluiting  

AltNed.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van AltNed.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

ARTIKEL 7 Garantie  

AltNed.nl garandeert niet: - dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig (is) zijn en dat de aangeboden diensten en/of producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; - dat de site ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten - dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid  

8.1

AltNed.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal AltNed.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: - handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; - de onmogelijkheid de site te gebruiken; - het niet voldoen van een dienst of product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site; - het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; - het onrechtmatig gebruik van de systemen van AltNed.nl, waaronder de site, door een derde.  

8.2

De totale aansprakelijkheid van AltNed.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het betaalde bedrag voor de periode waarin de advertentie geplaatst is.  

8.3

U vrijwaart AltNed.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op welke wijze dan ook voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit naar aanleiding van deze website.  

8.4

AltNed.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

 

ARTIKEL 9 Doelstelling  

AltNed.nl bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van diensten en producten op het vlak van alternatieve geneeswijzen en bewustwording.

 

ARTIKEL 10 De deelnemers  

10.1 Bezoekers:

Zij die de website bezoeken en/of de vrij toegankelijke informatie op de website gebruiken om zonder in te loggen contact te leggen met adverteerders of gebruikers van de website.

10.2 Geregistreerde bezoekers:

Bezoekers die bovendien:
- een gebruikersnaam en wachtwoord hebben om hun gegevens te wijzigen of te verwijderen.
- de nieuwsbrief krijgen toegezonden.
- tot meer opties toegang hebben op de website.

10.3 Vermelders:

Geregistreerde bezoekers die bovendien:
- een of meerdere vermeldingen/advertenties hebben die opvraagbaar zijn door het zoeksysteem van de website

 

ARTIKEL 11 Vermeldingen/Advertenties

11.1

Door middel van het plaatsen van advertenties kunnen vermelders hun diensten of producten aanbieden. Advertenties houden direct of indirect verband met activiteiten op het vlak van alternatieve geneeswijzen en bewustwording, zulks ter beoordeling van AltNed.nl.

11.2

Ieder vermelder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

11.3

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties op AltNed.nl waarvan de inhoud niet overeenkomt met de werkelijkheid of strijd is met de doelstelling van de website (zie onder artikel 14.). AltNed.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties, berichten of reacties in te korten, te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: - het aangebodene is in een verkeerde rubriek / categorie geplaatst; - het aangebodene maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden - het aangebodene zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden - het aangebodene is dubbel geplaatst; - de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornografisch materiaal of is anderszins onrechtmatig; - advertenties die anderszins naar de mening van AltNed.nl aanstootgevend zijn - een advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een andere onderneming dan waar zij voor bedoeld is. - een advertentie is afkomstig van een vermelder die niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens AltNed.nl heeft voldaan.

11.4

Een vermelding valt onder de betalingsvoorwaarden 12 t/m 16 - en begint zodra uw gegevens en de inhoud van uw advertentie door AltNed.nl voor publicatie op de website goedgekeurd zijn.

 

ARTIKEL 12 Tarieven

Aan het hebben van een vermelding zijn jaarlijkse kosten verbonden. AltNed.nl behoudt zich het recht voor alle hiervoor geldende tarieven tussentijds te wijzigen. Van elke tariefswijziging wordt U per e-mail op de hoogte gebracht. Het nieuwe tarief treedt zes weken na deze berichtgeving in werking en is van toepassing op het jaar dat begint na de inwerkingtreding van dit nieuwe tarief.

 

ARTIKEL 13 Betalingstermijn

De betalingstermijn voor een vermelding bedraagt 2 weken ingaande op de faktuurdatum. Indien binnen deze termijn geen of onvolledige betaling door AltNed.nl is ontvangen is AltNed.nl gerechtigd de vermelding van de site af te halen totdat de verschuldigde kosten zijn voldaan.

 

ARTIKEL 14 Verlenging vermelding

Het hebben van een vermelding zal telkens tot en met 1 januari van het volgende jaar worden verlengd nadat de factuur voor dat jaar is betaald.

 

ARTIKEL 15 Opzegging vermelding

Opzegging van een vermelding kan per email.
Op het moment dat de rekening voor het nieuwe jaar binnenkomt met email kan men aangeven dat de vermelding niet wordt gewenst door op die email te antwoorden en te melden dat de vermelding kan worden verwijderd.

 

ARTIKEL 16 Restitutie

16.1 Restitutie van de aan AltNed.nl betaalde kosten zal alleen plaatsvinden indien daartoe uiterlijk vier weken voor aanvang van het plaatsen van de vermelding een schriftelijk verzoek is ingediend, de vermelding op dat moment betaald is en de omstandigheden zoals beschreven in artikel 16.2 niet van toepassing zijn

16.2 Restitutie van kosten zal onder geen enkele voorwaarde plaatsvinden indien: - de vermelding door AltNed.nl ingetrokken als gevolg van een onvolledige betaling van de kosten of omdat u op enigerlei wijze handelt in strijd met de algemene voorwaarden - de vermelding door de vermelder is opgezegd uitgezonderd de omstandigheden zoals beschreven in artikel 16.1 - de website tijdelijk onbruikbaar is als gevolg van storingen ongeacht van welke aard, wij zullen ons uiterste best doen dergelijke storingen zo snel mogelijk op te heffen.

 

ARTIKEL 17 Verzameling en verwerking van gegevens

17.1

Gegevens door ons verzameld bij uw registratie als (gratis) lid: Op de aanmeldingspagina's van onze site wordt u verzocht uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen vermeld worden in uw advertentie zodat belangstellenden contact met u kunnen opnemen. Naam en adresgegevens zullen daarnaast uitsluitend door ons gebruikt worden voor:  - het toesturen van uw inloggegevens  - facturatie bij betalende leden  - het indien nodig met u in contact treden inzake uw lidmaatschap Emailgegevens zullen daarnaast uitsluitend gebruikt worden voor:  - het toesturen van email-alerts i.v.m. binnengekomen reacties op uw advertentie (deze optie is nog niet geactiveerd binnen ons systeem)  - het toesturen van informatie over onze site en onze diensten. U kunt ten alle tijde aangeven geen prijs te stellen op zulke mailings  - het indien nodig met u in contact treden inzake uw lidmaatschap. Demografische en profielgegevens door u verstrekt kunnen door AltNed.nl eventueel gebruikt worden om onze diensten beter op u af te stemmen.  

17.2

Gegevens door ons verzameld door uw gebruik van onze site als bezoeker: AltNed.nl streeft ernaar om u uw gebruik van onze site zo comfortabel mogelijk te maken. Om ons in staat te stellen u een optimale service te bieden, verzamelen wij daarom de volgende gegevens: besturingssysteem (zoals Macintosh of Windows), uw type browser, (zoals Navigator of Internet Explorer), IP-adres en Internet domein (zoals bijvoorbeeld Planet Internet en Tiscali). Daarbij maken wij gebruik van cookies om bepaalde informatie te bewaren telkens als u onze site bezoekt. Deze stellen ons systeem in staat uw computer te herkennen en maken het ons mogelijk te zien hoe u onze site gebruikt. Zo kunnen wij zien welke delen van onze site u bezoekt en waar uw interesse naar uitgaat, vanaf welke websites u onze site hebt bereikt of welke site u na onze site bezoekt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

 

ARTIKEL 18 Verstrekking van gegevens

18.1

Een vermelder kan ten alle tijde aangeven geen prijs te stellen op gebruik van zijn of haar gegevens door derden voor direct marketing doeleinden. Uw persoonsgegevens worden aldus zonder uw expliciete toestemming op geen enkele manier overgedragen aan of gebruikt door derden, met uitzondering van de volgende gevallen: - een eventuele fusie of wederzijdse overname - indien de activiteiten van AltNed.nl, of een gedeelte daarvan, worden verworven door een derde partij, behouden wij ons het recht voor de persoonsgegevens die wij op dat moment hebben verzameld aan die partij over te dragen. - in het onwaarschijnlijke geval dat een bewaarder zou worden aangesteld over AltNed.nl, zal die het recht hebben de dan gehouden persoonsbestanden te verkopen of aan derden ter beschikking te stellen.  

18.2

Ten einde ons in staat te stellen uw diensten en producten van over de hele wereld aan te bieden, behoudt AltNed.nl zich het recht voor uw persoonsgegevens te verzenden naar alle landen van de wereld binnen de doeleinden van deze website en binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 19 Beveiliging van gegevens

AltNed.nl zet zich in voor de beveiliging van de gegevens van haar leden en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen misbruik of verlies van de gegevens die zij onder haar beheer heeft. Het blijft echter van groot belang om ter bescherming van uw account uw password en username geheim te houden.

 

ARTIKEL 20 Wijziging of aanvulling van gegevens

AltNed.nl biedt u ten alle tijde de mogelijkheid om doormiddel van inloggen uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

ARTIKEL 21 Links naar andere websites

Deze site bevat links naar andere websites. AltNed.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie of het privacy beleid op deze websites.